Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 4 - 2019

 

dne 29.01.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice, rada je usnášení schopná.

Přítomní: Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluveni: Jan Herčík

Program:

1

Zahájení

2

Pošta

3

Faktury pro obec (př.č.1)

4

Plán výnosů a nákladu na rok 2019 MŠ (př. č. 2)

5

Zpráva z kontroly ex-post MŠ pavilon C II. etapa

6

Žádost o odkup pozemku o výměře 20 m. čtverečních p.č.st 457/1

7

Cenová nabídka na výmalbu OU a obecního domu

8

Cenová nabídka na sanaci přízemí OU a sklep ve staré budově školy

Faktura za vypracování sanačního posudku

9

Odvolání p. Mlcha , jako přísedícího u Okresního soudu Praha- západ, na jeho žádost

10

Navýšení plateb za el. energii za ČOV

11

Informace o jednání s pojišťovací makléřskou firmou

12

Cenová nabídka firmy Grantex (zpracování pokladů pro dotace)

13

Nabídka na ozvučení pro kulturní a pěvecké využití

14

Různé

15

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Schvaluje plán výnosů a nákladů na rok 2019 pro MŠ (př. 4.2)

Pro

4

-

Nabídku na výmalbu OU a obecního domu (31 257 Kč a 15 993 Kč)

Pro

4

-

Další jednání s makléřskou firmou Royal Magnum ohledně pojistných smluv. Možnost úspory přes 100 000 Kč

Pro

4

-

Další jednání s firmou Grantex ohledně dotace na chodník v ulici Hrdinů.

Pro

4

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

Odvolání p. Mlcha , jako přísedícího u Okresního soudu Praha - západ, na jeho žádost

Pro

4

-

O koupi zvukové techniky pro kulturní a pěvecké využití do 20 000,-Kč

Pro

4

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Žádost o odkup pozemku p.č. st. 457/1, doporučuje uzavřít nájemní sml.

Pro

4

 

-

Zpráva z kontroly K .Ú. ex-post MŠ pavilon C II. etapa (dotace)

Pro

4

-

Cenová nabídka na sanaci přízemí OU a sklepa ve staré budově školy - posoudí stavební komise

Pro

4

-

Výrazné navýšení plateb za el. energii při provozu ČOV, požádala o prověření P. Nováka

Pro

4

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

Rada 4- 2019 Mš
rada 4 2019 fa

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice