Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 30 - 2019

Číslo jednací: OUHO/3420/19/IP

ze zasedání rady obce dne 19. 11. 2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Marcela Helerová, Antonín Čacký, Ivan Král

Omluven:

Program:

 

1

Faktury za obec (příl. č. 1)

2

Žádost o převod majetkových práv k části pozemku p. č. 206/4 na vlastníky domu č.p. 367

3

Cenová nabídka na zpracování územní studie dopravního a parkového řešení podél ul. Velvarské

4

Odměny pro zaměstnance OÚ a ředitele PO

5

Návrh na odměňování členů výborů a členů komisí

6

Rozpočtové opatření č. 6/2019

7

Cenovou nabídku na nákup podia

 

8

Různé

 

9

 

 

USNESENÍ

  

 I.  Rada obce   s c h v á l i l a :

 

 

 

Cenovou nabídku na zpracování územní studie dopravního a parkového řešení podél ul. Velvarské za cenu 230 000 Kč

Pro

5

 

 

 

Odměny pro zaměstnance OÚ a ředitele/lky příspěvkových organizací (viz. neveřejná příloha č. 2)

Pro

5

 

 

 

Cenovou nabídku na nákup podia za cenu 46 316 Kč (vč. DPH)

Pro

5

 

 

 

II.  Rada obce   p r o j e d n a l a :

 

 

Návrh p. Langera a p. Kohutiče na odměňování členů výborů a členů komisí a nesouhlasí s tímto návrhem

Pro

5

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 6 a doporučuje ho zastupitelstvu obce ke schválení (příl. č. 3)

Pro

5

                 

 

 

III.  Rada obce   v z a l a    n a    v ě d o m í :

 

 

Žádost o převod majetkových práv k části pozemku p. č. 206/4 na jednotlivé vlastníky domu č.p. 367 a navrhuje nabídnout část pozemku jednotlivým vlastníkům k dlouhodobému pronájmu s výpovědní lhůtou 1 měsíc

Pro

5

 

 

Informaci p. Altmana o sběru a svozu komunálního odpadu v obci Horoměřice pro II. pol. roku 2020

Pro

5

 

 

 

Zapsala:      Ing. Ivana Petříková

                     MVDr. Jan Herčík, CSc. – starosta

                     Ivan Král   - místostarosta

Zodpovídá: Ing. Ivana Petříková
Horoměřice