Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 3 - 2019

 

Zápis ze zasedání rady obce dne v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluveni: Jan Herčík

Program:

1

Zahájení

2

Pošta

3

Faktury za práci pro obec (př. 1)

4

Návrh na vyřazení DHIM MŠ k 31. 12. 2018 (př. č 2)

5

Návrh stavební uzávěry Obce Horoměřice

6

Návrh smlouvy o poskytování právních služeb

7

Dotace pro objekt č. p 1 (statek)

8

Pořádání masopustního průvodu 3.3. 2019

9

Sml. o poskytnutí služeb - skartace

10

Různé

11

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Vyřazení DHIM MŠ k 31. 12. 2018 (př. č 2)

Pro

4

-

Pořádání masopustního průvodu 3.3.2019

Pro

4

-

Sml. o poskytnutí služeb - skartace

Pro

4

-

Záměr vyhlášení stavební uzávěry Obce Horoměřice a pověřil I. Král obesláním dotčených orgánů.

Pro

4

-

Smlouvu o poskytování právních služeb s AK Pavlína Komedová

Pro

4

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

Požádat o dotaci pro objekt č. p 1 (statek)

Pro

4

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSU

Pro

4

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

vyřazený majetek
Faktury rada č. 3

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice