Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 29 - 2019

ze zasedání rady obce dne 5. 11. 2019 v 08.30 hodin
na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ivan Král

Omluvena: Marcela Helerová

Program

1

Faktury za obec (příl. č. 1)

2

Cenová nabídka na opravu havarijního stavu římsy a fasády, Zámek č.p.1 (Statek)

3

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 428/113 u č.p. 432 a schválení záměru

4

Zvýšení nájemného v obecním bytě v ul. Požárníků 360

5

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1654 (439/1) st. 117 a schválení záměru

6

Zvýšení ceny svozu za komunální odpad pro právnické osoby dle Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí Horoměřice pro nakládání s komunálními odpady

7

Neuhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psa na rok 2019

8

Cenová nabídka na koupi odpružené radlice OR -T 1 k traktoru

9

Cenová nabídka za malířské a natěračské práce budova Pošty (vícepráce) a ZUŠ Horoměřice

10

Odvolání velitele JSDH Horoměřice a jmenování nového velitele JSDH Horoměřice

11

Příspěvek na akci Rybova mše

12

Zvýšení plateb za linky PID v roce 2020 Ropidu

13

Cenová nabídka na projektové služby – BUS zastávka „V Lipkách“

14

Odměny pro ředitele/lky příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ)

15

Různé

Usnesení

I. Rada obce schválila:

 

1/29/2019

 

Faktury za obce (příl.č. 1)

Pro

4

 

2/29/2019

 

Cenovou nabídku na opravu havarijního stavu římsy a fasády, Zámek č.p.1 (Statek) firma V. Chýský, Hřebeč za cenu 115 398 Kč

Pro

4

 

5/29/2019

 

Záměr o odkoupení pozemku p. č. 1654 (439/1) st. 117 o velikosti 1,00 m2 a navrhuje předložit zastupitelstvu ke schválení za cenu za 750 Kč /m2

Pro

4

 

8/29/2019

 

Cenovou nabídku na koupi odpružené radlice OR -T 1 k traktoru za cenu 102 600 Kč

Pro

4

 

9/29/2019

 

Cenovou nabídku za malířské a natěračské práce v budově Pošty (vícepráce) za cenu 6 736,65 Kč a ZUŠ Horoměřice za cenu 19 274,97 Kč

Pro

4

 

11/29/2019

 

Finanční příspěvek na akci Rybova mše ve výši 15 000 Kč

Pro

4

 

13/29/2019

 

Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na rozšíření autobusové zastávky „V Lipkách“ o záliv, vč. geodetického zaměření a majetkoprávního elaborátu za cenu 114 950 Kč

Pro

4

 

14/29/2019

 

Odměny pro ředitele/lky příspěvkových organizací (Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna – viz. neveřejná příloha č. 2)

Pro

4

 

II.  Rada obce   rozhodla:

4/29/2019

 

O zvýšení nájemného v obecním bytě v ul. Požárníků 360 – o 10 %

Pro

4

 

6/29/2019

 

O zvýšení ceny svozu za komunální odpad pro právnické osoby dle Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí Horoměřice pro nakládání s komunálními odpady o 5 %

Pro

4

III. Rada obce vzala na vědomí:

3/29/2019

 

Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 428/113 u č.p. 432, obec nabídne nejdříve pozemek SVJ Meliorační 432 k dlouhodobému pronájmu, pozemek bude řešen v rámci celkové koncepce využití přilehlých ploch

Pro

4

10/29/2019

 

Informaci o odvolání velitele JSDH Horoměřice J. Plasse

Pro

4

12/29/2019

 

Informaci o zvýšení plateb za linky PID v roce 2020 – cena za km – zvýšení o 3-10 % plus inflaci, tj. 2,6 %

Pro

4

7/29/2019

 

Informaci o neuhrazených poplatcích za svoz komunálního odpadu a poplatků za psa na rok 2019 v obci Horoměřice 

Pro

4

15/29/2019

 

Informaci komise Životního prostředí a místního hospodářství o Strategii nakládání s komunálním odpadem pro rok 2020 (viz. příl.č.3)

Pro

4

15/29/2019

 

Informaci komise ORIT  o zrealizovaných postupech a termínu spuštění nových webových stránek obce

Pro

4

  

IV.  Rada obce   pověřila:

15/29/2019

 

Ing. M. Helerovou vypracováním analýzy možnosti předčasného splacení finančního úvěru obce

Pro

4

 

 Zapsala:      Ing. Ivana Petříková
                     MVDr. Jan Herčík, CSc. – starosta
                     Ivan Král   - místostarosta

Přílohy:

 

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice