Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 19 - 2019

 

 

dne 4.6.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př.č.1)

3

Plán obnovy investic v roce 2020 v souladu s uzavřenou“ Smlouvou o provozování vodovodů a kanalizací „ s 1 VHS

4

Odpověď SPU na žádost OU o zřízení sběrného dvora na části pozemku 193/1 v k.úˇ Horoměřice

5

Žádost p. M.N. o udělení výjimky z vyhlášky č.1/2017 o nočním klidu dne 16.8. do 23.hod , z důvodu pořádání koncertu na nádvoří statku.

6

Stížnost p. M.Sch. a pí. O.Sch.., v právním zastoupení Mgr. V.L., na užívání předzahrádky u restaurace v ulici Holubova a na rušení nočního klidu

7

Schválení dodavatele webových stránek OÚ

8

Dělení pozemku parc. č. 206/122,601/1 v k. ú. Horoměřice pro výstavbu bytového domu a přeložky sítí

9

Stížnost p. M.V. na kouř od sousedů

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Na základě doporučení komise Otevřené radnice a informačních technologií zhotovitele webových stránek pro OÚ Horoměřice společnost Galileo Corporation, s.r.o.

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O pověření obecního úřadu o prodloužení lhůty k podání námitek a připomínek k zahájení územního řízení ve věci „Dělení pozemku parc. č. 206/122,601/1 v k.ú. Horoměřice pro výstavbu bytového domu a přeložky sítí

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Plán obnovy investic v roce 2020 v souladu s uzavřenou“ Smlouvou o provozování vodovodů a kanalizací „ s 1 VHS

Pro

5

 

-

Odpověď SPU na žádost OU o zřízení sběrného dvora na části pozemku 193/1 v k.úˇ Horoměřice

Pro

5

-

Žádost p. M.N. o udělení výjimky z vyhlášky č.1/2017 o nočním klidu dne 16.8. do 23.hod , z důvodu pořádání koncertu na nádvoří statku

Pro

5

-

Stížnost p. M.Sch. a pí. O.Sch., v právním zastoupení Mgr. Václavem Linhartem, na užívání předzahrádky u restaurace v ulici Holubova a na rušení nočního klidu-předáno k řešení Obecní policii

Pro

5

-

Stížnost p. M.V. na kouř od sousedů-předáno k řešení Obecní policii

Pro

5

Zapsal: Ing. Ivana Petříková – vedoucí úřadu

Ověřil: Ivan Král - místostarosta

 

fa pro obec rada č.19 ze 4.6.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice