Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 17 - 2019

 

 

ze zasedání rady obce dne 7.5.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Ivan Král

Omluveni: Marcela Helerová

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př. č. 1)

3

Návrh rozpočtu na opravu střechy vjezdu do statku

4

Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitelky školní jídelny Horoměřice

5

Poplatky Obce Horoměřice – projednání

6

Odpověď na vyjádření k žádosti o využití části pozemku par. č. 428/113

7

Objednávka na služby Geoportálu

8

Dopis starosty Sokola

9

Příspěvek na ošatné - matrikářka

10

Smlouva o zprostředkování a správě pojištění

11

Návrh mimořádné odměny - akce „Čarodějnice“

12

Nákup podia na kulturní akce obce

13

14

15

16

17

18

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Po průzkumu trhu rada schválila nabídku na havarijní opravu střechy statku v základ ní ceně 695 328,- Kč plus DPH, za podmínky, že cena za oplechování bude dodatečně upřesněna

Pro

4

-

Poplatky za konání svatebních obřadů mimo čas a místo a dalších poplatků, viz ceník poplatků (př. č. 2)

Pro

4

-

Nákup služeb geoportálu za 7500,-Kč plus DPH

Pro

4

-

Nákup podia za 110 00,- Kč, vč. DPH

Pro

4

-

Smlouvu o zprostředkování a správě pojištění s makléřskou firmou Royal Magnum, a.s.

Pro

4

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitelky školní jídelny Horoměřice ve složení: předseda - Ing. Aleš Sedláček, členové – Ivan Král, Bc. Dita Sýkorová, MPA, Mgr. Jan Bejček, PaedDr. Vlasta Gregorová, Mgr. Petr Jiroš; tajemník: Ing. Ivana Petříková

Pro

4

-

O příspěvku na ošatné pro zaměstnance OÚ, provádějící svatební obřad ve výši 2000,- Kč

Pro

4

-

O mimořádných odměnách pro pracovníky OÚ za pomoc na akci „Čarodějnice“ ve výši 2000,- Kč

Pro

4

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Žádost o využití části pozemku par. č. 428/113

Pro

4

 

-

Dopis starosty Sokola

Pro

4

Zapsal: - místostarosta I. Král

Ověřil: - vedoucí úřadu Ivana Petříková

 

fa rada č.17 07.05.2019
Příloha č.2 - Rada č.17

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice