Horoměřice
Horoměřice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Obecní úřad v Horoměřicích

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V HOROMĚŘICÍCH


o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2018

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), zveřejňuje Obecní úřad V Horoměřicích (dále jen Úřad) výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací:

apočet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o částečném odmítnutí žádosti

V roce 2018 obdržel Úřad celkem 18 písemných žádostí  o poskytnutí informací ve smyslu InfZ ( z toho 1 žádost nesplňovala náležitosti podání dle InfZ). Všech 17 písemných žádostí o poskytnutí informací ve smyslu InfZ byly vyřízeny Úřadem.

 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

V roce 2018 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

cpočet podaných odvolání proti rozhodnutí

V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

dopis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti        rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
V roce 2018 nebyla soudně projednávána žádná žádost o poskytnutí informace, resp.soud nevynesl žádný rozsudek ve věci zákonnosti rozhodnutí Úřadu.

e) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní  licence

Při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla Úřadem poskytnuta žádná výhradní licence.

fpočet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

V roce 2018 nebyly na Úřad podány žádné stížnosti ve smyslu § 16a InfZ.

g) další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím

V průběhu roku 2018 odpovídali pracovníci obecního úřadu, starosta a místostarostové telefonické a e-mailové dotazy občanů.

Zveřejňování informací zajišťuje Úřad prostřednictvím úřední desky u vchodu do radnice a vlastními médii.

K dispozici jsou kontakty na členy zastupitelstva, termíny zasedání volených orgánů a veškerá usnesení přijatá Radou a Zastupitelstvem obce Horoměřice.

Vlastními médii jsou:

- internetové stránky obce Horoměřice na adrese www.horoměřice.cz  obsahující podrobné informace o obci, organizaci a činnosti úřadu a usnesení rady a zastupitelstva.

- informační zpravodaj  - Horoměřický zpravodaj, který je zdarma distribuován občanům  Horoměřice do poštovních schránek, obsahuje nejdůležitější usnesení rady a zastupitelstva městské části a informuje veřejnost o aktuálním dění v obci.

V Horoměřicích dne 17.4.2019

Zpracovala: Ing. Ivana Petříková

Zodpovídá: Helena Řepíková
Horoměřice