Horoměřice
Horoměřice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. 

za rok 2009 

počet písemně podaných žádostí o informace: 22

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: -

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: -

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: -

počet stížností, podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: -

další informace, vztahující se k uplatňování zákona: -

Jedná se o žádosti o informace podávané písemnou formou nebo elektronickou poštou. 

V průběhu roku 2009 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů. 

V Horoměřicích dne 4. 1. 2010 

Zpracovala: Jana Kohoutová 

Václav Kášek - starosta 

Projednáno v zastupitelstvu obce dne 25. 1. 2010 

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice