Horoměřice
Horoměřice

Změna ÚPnSÚ č. 9

OBEC HOROMĚŘICE

Datum: 4. 11. 2013
Usnesení ZO č. 24 A

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  č. 1/2013

kterým se vydává změna č. 9

ÚZEMNÍHO  PLÁNU  SÍDELNÍHO  ÚTVARU  HOROMĚŘICE

         Zastupitelstvo obce Horoměřice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití ust. § 43, odst. 4 a § 54 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dále v souladu s ust.  § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a ve spojení s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, za použití § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

I.

v y d á v á

na základě usnesení zastupitelstva obce č. 24 A ze dne 4. 11. 2013

změnu č. 9 územního plánu sídelního útvaru HOROMĚŘICE

s tímto obsahem:

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace schválené usnesením zastupitelstva Obce Horoměřice dne 20. 9. 1999 a vyhlášené obecně závaznou vyhláškou Obce Horoměřice č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelného útvaru Horoměřice a změněné a doplněné vyhláškami č. 1/2002, č. 1/2003, č. 6/2003, č. 7/2003, č. 3/2004, č. 3/2005, č. 3/2006 a opatřením obecné povahy č. 1/2010, vydanými Obcí Horoměřice, se doplňuje o text, který je uveden v samostatném souboru

„Horoměřice - ZM č. 9   I. návrh + II. odůvodnění  - final“

 

       Václav Kášek                                                                             Bc. Jana Kohoutová

starosta obce Horoměřice                                                      místostarosta obce Horoměřice


Dokumenty

Horoměřice - ZM č. 9 I. návrh + II. odůvodnění - final [PDF, 1,2 MB]

Příloha č. 1 [PDF, 172 kB]

Příloha č. 2 [PDF, 290 kB]

Příloha č. 3 [PDF, 1 MB]

Příloha č. 4 [PDF, 208 kB]

Příloha č. 5 [PDF, 216 kB]

Příloha č. 6 [PDF, 333 kB]

Příloha č. 7 [PDF, 1,1 MB]

Příloha č. 8 [PDF, 287 kB]

Příloha č. 9 [PDF, 1 MB]

Příloha č. 10 [PDF, 208 kB]

Příloha č. 11 [PDF, 285 kB]

Příloha č. 12 [PDF, 415 kB]

Příloha č. 13 [PDF, 1,2 MB]

Příloha č. 14 [PDF, 326 kB]

Příloha č. 15 [PDF, 381 kB]

Příloha č. 16 [PDF, 184 kB]

Příloha č. 17 [PDF, 315 kB]

Příloha č. 18 [PDF, 1,1 MB]

Příloha č. 19 [PDF, 233 kB]

Horoměřice