Horoměřice
Horoměřice

Regulační plán - lokalita Z10-A Nad Prahou

Schválen v zastupitelstvu obce 15. 6. 2015.

Zveřejnění regulačního plánu způsobem umožňujícím dálkový přístup

V souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) Vám oznamujeme, že dne 15. 6. 2015Zastupitelstvo obce Horoměřice vydalo formou opatření obecné povahy výše uvedený regulační plán, který nabyl účinnosti dne 2. 7. 2015.

Regulační plán řeší návrh na stanovení podrobných podmínek pro vymezení a využití pozemků v lokalitě Z10-A vymezené v platné územně plánovací dokumentaci, a to konkrétně ve změně č. 10 územního plánu sídelního útvaru Horoměřice, s nabytím účinnosti dne 21. 11. 2013.

V souladu s ustanovením § 165 odst. 2 stavebního zákona,se územně plánovací dokumentace regulačního plánu zveřejňuje na webových stránkách obecního úřadu www.horomerice.cz.  Do vydané územně plánovací dokumentace a její dokladové části je možné nahlížet na zdejším úřadě, a to vždy v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin, a v úterý a ve čtvrtek od 8.00-12.00.

Dokumenty

Opatření obecné povahy č. 1/2015 [DOCX, 75 kB], kterým se vydává Regulační plán lokalita Z10-A Nad Prahou

Regulační plán - textová část [PDF, 176 kB]

Regulační plán - odůvodnění [PDF, 844 kB]

Regulační plán - A) Hlavní výkres [PDF, 721 kB]

Regulační plán - B) Koordinační výkres [PDF, 741 kB]

Regulační plán - C) Širší vztahy [PDF, 1,7 MB]

Regulační plán - D) ZPF a PUPFL [PDF, 392 kB]

Horoměřice